Wedstrijdreglement

Artikel 1: Organisatie

1.1 Toerisme Vlaanderen is een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid van de Vlaamse Gemeenschap, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Grasmarkt 61. Voor meer informatie over Toerisme Vlaanderen, surf naar toerismevlaanderen.be.

1.2 Toerisme Vlaanderen organiseert in samenwerking met Toerisme Oostende vzw, via de website MyEnsor.com en social media-app TikTok, de wedstrijd ‘#MyEnsor op TikTok’ zonder aankoopverplichting in het kader van het promoten van James Ensor en Oostende.

1.3 Dit wedstrijdreglement kan steeds op de website MyEnsor.com worden geraadpleegd.

Artikel 2: Deelname

2.1 Elke natuurlijke persoon mag aan deze wedstrijd deelnemen. Minderjarigen beschikken steeds over de toelating van hun ouder(s) of voogd(en).

2.2 Personeelsleden van Toerisme Vlaanderen, hun familieleden tot de tweede graad, alsmede de bij deze personeelsleden respectievelijk familieleden en inwonende gezinsleden kunnen niet aan deze wedstrijd deelnemen. Als deze personen toch aan de wedstrijd deelnemen worden zij automatisch van verdere deelname aan de wedstrijd uitgesloten en, in voorkomend geval, verliezen zij automatisch de gewonnen prijs, zonder schadevergoeding én zonder enkel verhaal voor de uitgesloten deelnemer.

2.3 Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen. Bij meerdere deelnames geldt enkel de laatste deelname.

2.4 Elke deelname houdt de integrale en onvoorwaardelijke aanvaarding van onderhavig wedstrijdreglement in. Het wedstrijdreglement vormt een bindende overeenkomst tussen de deelnemer en Toerisme Vlaanderen.

2.5 De deelnemers zijn volledig zelf verantwoordelijk voor alle eventuele kosten verbonden aan hun deelname. Toerisme Vlaanderen kan geenszins instaan voor kosten gemaakt door de deelnemer in het kader van de deelname aan deze wedstrijd.

Artikel 3: Verloop van de wedstrijd

3.1 De wedstrijd loopt van 15 mei 2020 tot en met 30 juni 2020 om 23.00 uur via de social media-app TikTok. Laattijdige inzendingen worden niet in rekening genomen.

3.2 Deelnemers met een geldige TikTok-account kunnen deelnemen door:

 • een eigen Ensor-masker te creëren,
 • vervolgens dit masker met dansmoves op het lied ‘My Ensor (Colours)’ van Glints te filmen, en
 • het filmpje te delen op de social media-app TikTok via de hashtag ‘#MyEnsor’.

3.3 De beslissing over de winnaars gebeurt in de maand juli 2020. De deelnames worden op basis van originaliteit en creativiteit beoordeeld door een jury die bestaat uit Toerisme Vlaanderen, Toerisme Oostende vzw en Bowling/Creative Network. De drie beste deelnames ontvangen de prijs (zie artikel 4).

3.4 Toerisme Vlaanderen brengt de winnaars via de website MyEnsor.com en de social media-app TikTok op de hoogte.

3.5 Alle beslissingen vanwege Toerisme Vlaanderen zijn onbetwistbaar.

Artikel 4: De prijs

4.1 De prijs bestaat uit een citytrip voor twee personen naar Oostende, van uit gelijk welk land ter wereld, met inbegrip van transport en reiskost, twee overnachtingen met ontbijt in een hotel in Oostende en twee inkomtickets voor Het James Ensorhuis in Oostende. De prijs is geldig tot en met 31 december 2021.

4.2 Het spreekt voor zich dat men zich moet houden aan de leeftijdsgrenzen op vlak van reizen in de landen in kwestie, dus of de persoon die de trip wint, al dan niet een volwassene als tweede reispartner moet kiezen (minderjarige vergezeld van een volwassene).

4.3 De prijs heeft een persoonlijk karakter, is ondeelbaar, niet overdraagbaar en moet worden aanvaard zoals deze wordt toegekend. De ontvangen prijs kan in geen geval worden gesubstitueerd of vervangen door alternatieven. De prijs is niet cumuleerbaar, noch combineerbaar met andere acties en voordelen en geeft geen aanleiding tot punten en/of vouchers.

Artikel 5: Diskwalificatie, opschorting, annulering

5.1 Elke inbreuk op dit wedstrijdreglement of elke fraude leidt tot de diskwalificatie van de deelnemer. Toerisme Vlaanderen kan een deelnemer diskwalificeren bij duidelijke en redelijk gegronde vermoedens van inbreuk op dit wedstrijdreglement.

5.2 De deelnemers die gediskwalificeerd worden zullen onverwijld en permanent worden uitgesloten en mogen niet meer deelnemen aan de wedstrijd noch aan enige toekomstige wedstrijd. In al deze gevallen zullen de beslissingen van Toerisme Vlaanderen definitief zijn en daartegen staat geen beroep open.

5.3 Toerisme Vlaanderen behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te verkorten, op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van enige reden onafhankelijk van haar wil of in geval van overmacht waarbij het vervolgen van de wedstrijd overeenkomstig huidig wedstrijdreglement onmogelijk is geworden, onder meer in geval van de slechte werking van het internet of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informatica-systemen of computerprogramma’s.

5.4 Toerisme Vlaanderen behoudt zich bovendien het recht voor om de wedstrijd te verkorten, op te schorten of te verlengen of om de deelnemingsvoorwaarden, de prijzen of elke andere modaliteit ervan op elk ogenblik en naar eigen inzicht en goeddunken te wijzigen, zelfs buiten enige situatie van overmacht en zonder dat de deelnemers op grond hiervan enig verhaalrecht krijgen ten aanzien van Toerisme Vlaanderen.

5.5 Waar een wijziging of opschorting van dit wedstrijdreglement zich voordoet, zal Toerisme Vlaanderen een mededeling van deze wijziging of opschorting duidelijk communiceren.

Artikel 6: Persoonsgegevens

6.1 Toerisme Vlaanderen treedt op als verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van de persoonsgegevens die de deelnemer door zijn of haar deelname aan Toerisme Vlaanderen bezorgen. Dit houdt in dat Toerisme Vlaanderen deze persoonsgegevens zal verwerken conform de geldende privacyregelgeving, waaronder ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als de ‘GDPR’). 

6.2 Toerisme Vlaanderen zal deze persoonsgegevens (enkel) gebruiken om de deelname aan de wedstrijd te organiseren. De deelnemer kan zijn of haar toestemming echter op eender welk moment even eenvoudig intrekken via de daartoe voorziene knop onderaan de mailings.

6.3 Toerisme Vlaanderen zal de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens bewaren zolang noodzakelijk voor het organiseren van de wedstrijd of voor het bereiken van de door de deelnemer aanvaarde doelstellingen van de verwerking, behoudens andersluidende wettelijke vereisten.

6.4 Met betrekking tot de persoonsgegevens heeft elke deelnemer steeds het recht op:

 • het al dan niet gedeeltelijk intrekken van de verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door één, meerdere of alle opgegeven voorkeuren voor het ontvangen van communicatie door Toerisme Vlaanderen in te trekken,
 • een verzoek tot inzage van de persoonsgegevens,
 • een verzoek tot rectificatie van de persoonsgegevens,
 • een verzoek tot beperking van de verwerking van de persoonsgegevens,
 • een verzoek tot de algehele verwijdering van de persoonsgegevens,
 • een verzoek tot gegevensoverdracht (dit betekent dat de deelnemer verzoekt om zijn of haar gegevens over te dragen naar zichzelf of naar een andere organisatie waar de wet dit voorschrijft), en
 • een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens.

6.5 Voor alle verzoeken voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan de deelnemer contact opnemen met Toerisme Vlaanderen via het telefoonnummer +32 (0)2 504 03 00 of een email sturen aan communicatie@toerismevlaanderen.be.

De functionaris voor gegevensbescherming van Toerisme Vlaanderen is bereikbaar per email naar privacy@toerismevlaanderen.be.

Bij gebrek aan een minnelijke oplossing heeft de deelnemer ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen bekend onder de naam ‘Privacycommissie’). Voor de contactgegevens, zie de website privacycommission.be/nl/contact.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Toerisme Vlaanderen is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zich voordoet in het kader van de deelname aan de wedstrijd, van gelijk welke aard en met gelijk welke oorzaak, oorsprong of gevolgen, zelfs wanneer zij is verwittigd van het risico op dergelijke schade, inbegrepen schade veroorzaakt ingevolge:

 • een onderbreking of slechte werking van het Internet of van de computer of van het mobiel apparaat van een deelnemer of persoon of bedrijf betrokken bij de organisatie van de wedstrijd of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informaticasystemen of computerprogramma’s;
 • het gebruik van de wedstrijdwebsite, inbegrepen iedere afwijking of virus die de informatica uitrusting of andere goederen van de deelnemer zouden kunnen infecteren en/of beschadigen.

7.2 Toerisme Vlaanderen doet er alles aan om de wedstrijd technisch en administratief zonder problemen te laten verlopen. Mochten er toch problemen van welke aard dan ook ontstaan, ontslaat de deelnemer Toerisme Vlaanderen van alle verantwoordelijkheid en ziet de deelnemer tevens af van elke vorm van schadevergoeding.

7.3 Indien de wedstrijd ten gevolge van het gedrag van één van de deelnemers beëindigd zou worden, behoudt Toerisme Vlaanderen zich het recht voor om voor de geleden schade een vergoeding te vorderen.

7.4 Toerisme Vlaanderen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de prijs, noch slechte werking en/of uitvoering van de prijs, noch enige schade, zij het direct of indirect, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door de prijs.

7.5 Toerisme Vlaanderen tracht de prijs steeds binnen een redelijke termijn aan de winnaars te bezorgen. Toerisme Vlaanderen kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging waarop zij geen controle heeft.

7.6 Buiten de gevallen van zware of opzettelijke fout kunnen Toerisme Vlaanderen, noch haar personeel, noch enige derde waarop zij voor de organisatie van de wedstrijd beroep gedaan heeft, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van welke aard ook die zou ontstaan naar aanleiding van de deelneming aan of van de organisatie van de wedstrijd, de aanduiding van de winnaars en het al of niet toewijzen van de prijzen. De aansprakelijkheid van de in dit lid vernoemde partijen kan in geen geval verhoogd worden ingevolge enige wijziging, schorsing of beëindiging van de wedstrijd, zoals vermeld in het vorige lid.

Artikel 8: Algemene bepalingen

8.1 Om geldig deel te nemen mag de deelname noch gemaakte content niet haatdragend, aanstootgevend of negatief zijn ten opzichte van Toerisme Vlaanderen, het onderwerp, betrokken personen en zijn of haar omgeving. Toerisme Vlaanderen heeft het volledige recht om reacties te weigeren en te verwijderen.

8.2 Door aan deze wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de deelnemer elke beslissing die Toerisme Vlaanderen en de jury in verband met de wedstrijd zal treffen. Er is geen enkel verhaal mogelijk tegen de beslissingen van Toerisme Vlaanderen.

8.3 Toerisme Vlaanderen houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd waarvan de uitslag bindend en onherroepelijk is.

8.4 Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken), niet tijdens en ook niet na afloop van de wedstrijd. 

8.5 Voor zaken waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, mag Toerisme Vlaanderen de nodige maatregelen nemen teneinde de wedstrijd goed te laten verlopen.

8.6 Afzonderlijke mededelingen desbetreffend maken integraal deel uit van het wedstrijdreglement.

8.7 Deze wedstrijd en dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht. De Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn als enige bevoegd voor alle geschillen die zich hieromtrent zouden kunnen voordoen.